בהתאם למצבו המשפטי של הנכס המשועבד הבנק ידרוש ביטחונות ומסמכים שונים לצורך מתן המשכנתא.
א. שטר משכנתא.
ב. מסמך התחייבות עבור רישום משכנתא
ג. שעבוד זכויות חוזה הקניה של הנכס / משכון הזכויות
ד. רישום אזהרה לטובת הקונה
ה. רישום אזהרה לטובת הבנק
ו. דו"ח שעבודים מרשם משכונות
ז. ייפוי כוח נוטריוני
ח. הערכת שמאי
ט. בטחונות על פי חוק המכר
י. ערבים למשכנתא
יא. ביטוחי משכנתאות
1. ביטוח חיים
2. ביטוח נכס

א. שטר משכנתא – שטר אותו מפיק הבנק וגובה עליו אגרה. השטר אומר בעצם שהנכס משועבד לבנק עד שההלוואה תשולם במלואה. על השטר יש לחתום בנוכחות עורך דין או בנוכחות רשם המקרקעין. את שטר המשכנתא יש לרשום בלשכת המקרקעין.
ב. מסמך התחייבות עבור רישום משכנתא – התחייבות לשעבד את הנכס לבנק, ולשלם את כל סך ההלוואה. חתימה על מסמך זה נעשית בנוכחות עורך דין.
ג.. שעבוד זכויות חוזה הקניה של הנכס / משכון הזכויות – חתימה על מסמך הנקרא 'הודעת משכון' , מסמך שמונפק על ידי הבנק ואומר שעד לנטילת המשכנתא, זכויות הנכס הן של הבנק, יש לרשום את חוזה המשכון ברשם המשכונות. (כרוך בתשלום אגרה למשרד המשפטים.)
ד. רישום אזהרה לטובת הקונה – מסמך המגן על הקונים מפני ניסיון של המוכר למכור את הנכס במקביל למישהו אחר. על המסמך חותמים בלשכת רישום המקרקעין, כנגד הצגת חוזה הרכישה, מיד לאחר החתימה עליו ובנוכחות העורך דין שמטפל מטעמכם בעסקה. הערת אזהרה כרוכה בתשלום אגרה בטאבו.
ה. רישום אזהרה לטובת הבנק – הערת אזהרה נרשמת על מנת לחייב את המוכר או בעל המקרקעין לרשום שיעבוד על הנכס לטובת הבנק, במועד רישום הדירה על שמכם. מסמך זה בעצם מגן על הבנק, ומחייב שביום העברת בעלות הדירה מהמוכר לרוכשים, תירשם גם משכנתא לטובת הבנק. המסמך מונפיק ע"י הבנק, הוא נחתם בלשכת המקרקעין וכרוך בתשלום אגרה.
ו. דו"ח שעבודים מרשם משכונות – אישור מרשם המשכונות שהנכס אותו אתם מתכוונים לקנות, ובשבילו אותם לוקחים משכנתא, אינו משועבד.
ז. ייפוי כוח נוטריוני – זהו למעשה מסמך אותו מנפיק הבנק ומקנה לו אישור לבצע פעולות בנכס המשועבד כמו מכירתו לצד שלישי, וזאת במקרה ואתם לא עומדים בתשלומי המשכנתא.
ח. הערכת שמאי – הבנק יבקש לוודא שמחיר הנכס הנרכש עפ"י הסכם הרכישה הוא ריאלי, והנכס מהווה בטוחה טובה לבנק בגין ההלוואה. בדרך כלל הבנק דורש כי תשכרו את שירותיו של שמאי מרשימת השמאים שלו, עניין הכרוך בעלות של 350-1,200 ₪ (עפ"י שווי הנכס)
ט. בטחונות על פי חוק המכר- על פי חוק המכר, כאשר קונים דירה חדשה, הקבלן צריך להבטיח שישולמו סכומי הכסף בגין הדירה. כמה מהדרכים לעשות זאת הן רישום אזהרה לטובת הקונה, לטובתכם, מתן ערבות חוק מכר, או פוליסת ביטוח. לאחר ששולמו לו כ – 15% ממחיר הדירה, הקבלן צריך לתת את אחת הבטוחות הנ"ל .
י. ערבים למשכנתא – יש מקרים בהם הבנק ידרוש חתימת ערבים בשביל המשכנתא. ערבים הם אלו שיצטרכו להחזיר את ההלוואה במידה ולא תוכלו לעמוד בתנאי ההלוואה. הערבים יצטרכו להציג תלושי שכר ואת כל המסמכים הדרושים לבנק.
יא. ביטוחי משכנתאות – ביטוח חיים וביטוח נכס – חלק מההוצאות הנלוות למשכנתא.
1. ביטוח חיים – פוליסת ביטוח חיים מבטיחה לבנק שאם חס וחלילה בעלי הנכס/ נוטלי ההלוואה ילכו לעולמם, יוכל הבנק להחזיר לעצמו את סכום ההלוואה דרך כספי הביטוח. הבנק נרשם כמוטב בפוליסה, אבל רק בסכום יתרת ההלוואה.
את הביטוח ניתן לעשות עד גיל 65 ותוקפו המירבי עומד על גיל 80.
2. ביטוח נכס – ביטוח הנכס מפני שריפה, נזק או הרס המבנה. ביטוח זה בא להבטיח לבנק החזר הלוואה במקרה של נזק לדירה. את סכום הביטוח מעריך שמאי.