תנאי השימוש

בהגשת בקשה לקבלת הסדר מימון לשכר לימוד הנך מקבל על עצמך את כל התנאים האמורים בתקנון זה המפורטים להלן:

א.      הגדרות – למונחים המובאים בתקנון זה יינתנו הפירושים הבאים בצידם:

'אתר'- אתר האינטרנט דרכו מוגשת הבקשה.

'בקשה'- פרטי המבקש כפי שימולאו על ידו בטופס הבקשה באתר ויתקבלו במשרדי החברה.

'הסדר מימון לשכר לימוד'- תכנית למתן הלוואות כפי שגובשה על ידי המוסד האקדמי ובכפוף ליתר תנאי תקנון זה.

'חברת שכ"ל'- החברה המעניקה את השירות למבקש והמפעילה את האתר.

'מבקש'/ 'מצטרף' – מי שהגיש בקשה לאחר שעמד בקריטריונים הקבועים להגשתה, ולתנאי תקנון זה.

'מוסד אקדמי'- מוסד ללימודי השכלה גבוהה.

מוסד לימודים בהסדר – מוסד אשר לו הסכם עבודה עם חברת שכ"ל גם אם אינו אקדמי.

'תואר'- תואר ראשון/ שני/ דוקטורט המוענק על ידי המוסד האקדמי או הסמכה הניתנת ע"י מוסד לימודים בהסדר.

ב.      כללי

 1. תקנון זה בא להסדיר את הגשת הבקשה להסדר מימון, ואין בו כדי להחליף ו/או לשנות ו/או לגרוע מכל הסכם אחר עליו חתם המבקש עם כל גוף שהוא לרבות עם המוסד האקדמי או עם הגוף הפיננסי המעניק את ההלוואה.
 2. בתקנון זה אין כדי לפגוע בתקנון שכר הלימוד של המוסד האקדמי ו/או בנהלים ו/או בכללים הנוגעים לשכר הלימוד במוסד האקדמי.
 3. המוסד האקדמי רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להפסיק, לשנות, לצמיתות, או לפרק זמן מוגבל, את התוכנית למתן הסדרי מימון לשכ'ל וזאת בכל עת וללא שניתנה הודעה על כך מראש.
 4. מספר הזכאים לקבלת הסדר המימון לשכ'ל בשנה אקדמית ייקבע על ידי המוסד האקדמי על פי שיקול דעתו.
 5. היקף סכום הסדרי המימון שיינתנו בשנה אקדמית, בהתאם לתנאי הסדר המימון כאמור בתקנון זה, לרבות סדרי העדיפויות בין מקבלי ההסדר ייקבעו אחת לשנה אקדמית על ידי המוסד האקדמי על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 6. המוסד האקדמי ו/או חברת שכ'ל שומרים על זכותם לשנות את הוראות תקנון זה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב מרגע פרסומו באתר.
 7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התוכנית להסדר מימון, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 8. חברת שכ'ל ו/או המוסד האקדמי שומרים לעצמם את הזכות לדרוש מהמבקש, מלבד ההסכמה הניתנת כאן, כי יחתום על תקנון זה בגרסה לא אלקטרונית. האמור בסעיף זה לא יפחית ו/או יפגע בתוקפו של תקנון זה.
 9. בתקנון זה הניסוח בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה והאמור בלשון יחיד משמעו גם בלשון רבים.

ג.       תנאי קבלת הסדר המימון

 1. תנאי הסדר המימון לשכ'ל אינם באים להחליף את תנאי הסכם ההלוואה עליו יידרש המבקש לחתום מול הגוף הפיננסי המעניק את ההלוואה.
 2. עצם הגשת הבקשה אינה מהווה אישור לקבלת הסדר המימון לשכ'ל ו/או התחייבות למתן אישור שכזה.
 3. אישור סופי למתן הסדר המימון מותנה בהסכמת הגוף הפיננסי המעמיד את ההלוואה ובכפוף ליתר התנאים שייקבעו על ידי הגוף הפיננסי.
 4. היה והבקשה להסדר מימון לשכ'ל תאושר, יקבל המבקש הודעה בדבר זכאותו ויופנה אל הגוף הפיננסי בצירוף אישור המוסד האקדמי להמשך תהליך קבלת הסדר המימון.
 5. המשך תהליך קבלת הסדר המימון אל מול הגוף הפיננסי ייעשה על ידי המבקש ויהא כרוך במילוי כל דרישות הגוף הפיננסי, לרבות המצאת אישורים, פתיחת חשבון, חתימה על מסמכים רלוונטיים, תשלום עמלות וכדו'.
 6. הגוף הפיננסי הוא המחליט הסופי בדבר מתן או אי מתן ההלוואה לצורך הסדר המימון ולמבקש לא תהא כל טענה כלפי המוסד האקדמי ו/או כלפי חברת שכ'ל היה והגוף הפיננסי לא יאשר את מתן ההלוואה מכל סיבה שהיא.
 7. סכום ו/ או מספר ההסדרים המקסימאליים בשנה אקדמית ו/ או בתואר כולו יקבעו מעת לעת ע"י חברת שכ"ל בתאום עם הגוף הפיננסי וקביעתם תהיה סופית.
 8. היה ותאושר הבקשה ויתקבלו כספים במסגרת הסדר מימון שכ'ל יועברו כספים אלו במלואם ישירות לחשבון המוסד האקדמי או לחשבון שהוקם לצורך זאת על ידי חברת שכ'ל או לחשבון הסטודנט עפ"י שיקול דעתם הבלעדי של המוסד האקדמי ושל חברת שכ'ל.
 9. מובהר בזאת כי למוסד האקדמי שיקול הדעת הבלעדי באם לאשר הסדר מימון שכ'ל במקביל למתן הנחות אחרות ו/או מלגות הניתנות למבקש על ידי המוסד האקדמי או על ידי כל גוף שהוא.
 10. בהגשת הבקשה אין כדי ליצור התחייבות כלשהי כלפי המבקש בדבר מסלול ההלוואה לרבות בדבר שיעורי הריבית ואלה ייקבעו על ידי חברת שכ'ל על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי ייתכנו שינויים במסלולי ההלוואה ובשיעורי הריבית ממועד הגשת הבקשה ועד למועד העמדת ההלוואה בפועל.
 11. באפשרות המצטרף להסדר המימון לסלק את יתרת סכום הסדר המימון שקיבל בכל עת, עפ"י הקריטריונים שנקבעו מולו ע"י המוסד הפיננסי.
 12. מצטרף להסדר המימון שלימודיו במוסד האקדמי הופסקו מכל סיבה שהיא ו/או מצטרף שביקש למשוך את כספי הסדר המימון ממדור שכר לימוד לפני קבלת התואר, ישלם למוסד האקדמי את סכומי הריבית ששילם המוסד האקדמי לגוף הפיננסי נותן ההלוואה בגין הסדר המימון. תחשיב עלויות הריבית ייעשה ע"י המוסד האקדמי ו/ או חברת שכ"ל והוא יהיה סופי ומחייב.
 13. למען הסר ספק, במתן זכאות לקבלת הסדר מימון שכ'ל ו/או בקבלת הסדר המימון עצמו בשנה אקדמית אחת אין כדי ליצור מצג ו/או התחייבות ו/או ערובה למתן זכאות או הסדר מימון בשנה אקדמית אחרת וזאת בכפוף ליתר תנאי תקנון זה.
 14. חברת שכ'ל ו/או המוסד האקדמי שומרים לעצמם את הזכות להשעות, להפסיק, לבטל או לסרב לאשר את הבקשה להסדר מימון, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הגשת הבקשה או לאחריה, או אם יש לחברת שכ'ל או למוסד האקדמי את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת. במקרה שכזה יידרש המצטרף להשיב את כל הסכומים ששולמו על ידי המוסד האקדמי בגין הסדר המימון, וזאת מבלי לפגוע בזכותם של חברת שכ'ל ו/או של המוסד האקדמי לכל תרופה ו/או סעד אחר העומדים לזכותם על פי כל דין.

ד.      אחריות

 1. המבקש פוטר את חברת שכ'ל ו/או את המוסד האקדמי מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם למבקש, במישרין או בעקיפין כתוצאה מאחד המקרים המפורטים להלן:

15.1. כתוצאה ממידע לא נכון ו/או לא מדויק ו/או שגוי אשר יימסר או נמסר על ידי המבקש.

15.2. כתוצאה מנסיבות שעליהן אין לחברת שכ'ל ו/או למוסד האקדמי שליטה, לרבות כתוצאה משביתה, מלחמה וכדו'.

15.3. כתוצאה משיבוש באמצעי תקשורת שונים כגון דואר, טלפון, פקסימיליה, תקשורת בין מחשבים או כל שיטת תקשורת או הובלה אחרות, בין פרטיים ובין ציבוריים.

15.4. כתוצאה מכל אובדן, עיכוב, אי הבנה, השחתה או קלקול שנעשו בתום לב.

 1. המבקש מתחייב כי יפעל בתום לב, ביושר ובהגינות בעת הגשת הבקשה וכי לא יתחזה לכל אדם או ישות משפטית אחרת.
 2. המבקש מתחייב שלא לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר.
 3. המבקש מבין כי אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 4. הוראות אלה אינן גורעות מיתר תנאי תקנון זה.

ה.      פרטיות

 1. הפרטים אשר יימסרו בבקשה יועברו לעיון חברת שכ"ל ו/או המוסד האקדמי ו/או הגוף הפיננסי ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם וזאת לצורך בחינת הבקשה.
 2. המבקש מאשר העברת מידע מהמוסד האקדמי לקרן שכ"ל ו/או למוסד הפיננסי ומקרן שכ"ל למוסד האקדמי ו/או המוסד הפיננסי, ומהמוסד הפיננסי לקרן שכ"ל ו/ או המוסד האקדמי בכל הקשור בטיפול בבקשה וליווי המבקש בתהליך מימוש הסדר המימון, וככל שיידרש.
 3. הסטודנט מבין ומסכים שפפר ו/ או קרן שכ"ל ישלחו אליו מסרונים (הודעות SMS) לצורך הורדת האפליקציה וביצוע הסדר המימון המבוקש.
 4. לסטודנט ניתנה הודעה והוא מבין ומסכים, כי הפרטים שמסר לעיל במסגרת בקשה זו וכפי שיתעדכנו מעת לעת, ישמשו את קרן שכ"ל ו/או פפר בהתאם לשיקול דעתם, לצורך שליחת הודעות SMS בקשר עם בקשות מטעמו לקבלת הלוואה. ידוע לסטודנט כי ככל שלא יהיה מעוניין בקבלת הודעות כאמור, יהיה רשאי להודיע על כך לקרן שכ"ל ו/או לפפר בכל עת.
 5. חברת שכ"ל ו/או המוסד האקדמי ו/ או המוסד הבנקאי פועלים לשמור על סודיות הנתונים שיימסרו בבקשה וזאת בהתאם לשיטות האבטחה הנהוגות בשימוש אזרחי באינטרנט.
 6. על אף האמור, חברת שכ'ל ו/או המוסד האקדמי ו/ או המוסד הבנקאי אינם יכולים לקיים אבטחה מושלמת ולמנוע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך בבקשה. חברת שכ'ל ו/או המוסד האקדמי לא ישאו בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע שנמסר על ידך בבקשה הנובע מחדירה בלתי מורשית של אחרים.

ו.        זכויות יוצרים

 1. כל הטפסים ו/או כל מידע אחר המצוי באתר הם רכושה של חברת שכ'ל, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש.
 2. אין לעשות כל שימוש בטפסים ו/או בכל מידע אחר המצוי באתר ללא קבלת הסכמתה של חברת שכ'ל מראש ובכתב.
 3. כל העתקה, פרסום, הפצה ברבים או שימוש במידע לכל מטרה שהיא, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, הינו אסור וזאת על פי כל דין.

ז.        סמכות שיפוט

 1. תקנון זה וכל הרלוונטי אליו, לרבות הגשת הבקשה וקבלת הסדר המימון, כפופים לדין הישראלי בלבד.
 2. בכל מקרה של סכסוך בקשר עם תקנון זה ו/או עם הגשת הבקשה ו/או עם הסדר המימון תהיה סמכות שיפוט ייחודית לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.

ח.      שונות

הריני מאשר/ת לשכ'ל  (להלן: חברת שכ'ל) לפנות אלי בהצעות שיווקיות ומבצעים ולשגר אלי דברי פרסומת, לפי הפרטים הנ'ל, ידוע כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע וכי המידע יוחזק, כולו או חלקו, במאגרי המידע של חברת שכ"ל ו/ או הבנק ויעשה בו שימוש לצרכים שיווקיים ושירותים וכן לצרכי דיוור ישיר כמשמעו בחוק הגנת הפרטיות התשמ'א 1981.